Cyberbezpieczeństwo – dobre praktyki KNF w zakresie przeciwdziałania atakom DDoS

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz istotniejszym obszarem zainteresowania nadzorcy, m.in. z uwagi na rosnące ryzyka związane z operowaniem przez podmioty nadzorowane w przestrzeni wirtualnej. W związku z tym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) wydał w lutym 2022 r. „Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania atakom DDoS”.  

Przedmiotowy dokument skupia się przede wszystkim na aspekcie mechanizmów zarządzania ryzykiem związanym z atakami typu DDoS. W tym zakresie UKNF wskazuje na mechanizmy o charakterze technologicznym jak i organizacyjnym. W aspekcie organizacyjnym akcentuje się między innymi konieczność posiadania stosownych procedur:  

  1. kontaktu z operatorami telekomunikacyjnymi,  
  1. priorytetyzacji usług, które w sytuacji wystąpienia ataków DDoS umożliwią zarządzanie tymi usługami;  
  1. komunikacji kryzysowej;  
  1. wskazania osób kluczowych w podejmowaniu decyzji w przypadku ataku;  
  1. komunikacji z zespołem CSIRT.  

Nadzorca oczekuje również, że instytucje obowiązane będą przeprowadzać stosowne testy w zakresie odporności infrastruktury oraz testować procedury wewnętrzne. Nadzorca zwraca jednocześnie uwagę, że samo wykupienie gotowego produktu do zapobiegania atakom DDoS może być niewystarczające, a projektowanie odporności w tym zakresie powinno mieć charakter systemowy, tworzący wielowarstwową ochronę organizacji. 

  • Reasumując, UKNF wskazuje, że cyberataki mogą prowadzić do znacznych strat majątkowych, strat wizerunkowych, czy naruszenia przepisów prawa. W tym zakresie szczególną uwagę zwraca się na rosnącą popularność cyberataków typu DDoS powodujących czasową niedostępność systemów teleinformatycznych i usług świadczonych drogą elektroniczną. Nadzorca oczekuje w tym zakresie, że podmioty nadzorowane będą stosować mechanizmy (technologiczne i organizacyjne) zarządzania takim ryzykiem, co wiąże się ze zwiększonym zaangażowaniem środków w tym obszarze. 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dobre%20praktyki%20w%20zakresie%20przeciwdzia%C5%82ania%20atakom%20DDoS_77247.pdf  

Przemysław Janczak 

radca prawny