GPW wydała przewodnik dla spółek notowanych na temat raportowania ESG

Publikacja GPW skierowana jest do spółek notowanych na GPW. Zawiera ona wyjaśnienia i porządkuje wiedzę na temat znaczenia i zastosowania kryteriów ESG oraz ich roli  w długofalowej wartości firmy. Przede wszystkim natomiast porusza kwestie standardów prawidłowego raportowania i ujawniania informacji związanych z ESG, jak również skupia się na omówieniu znaczenia wskaźników ESG.

Działanie w zgodzie z ESG można tłumaczyć jako odpowiednie zarządzanie obszarami działalności firmy związanymi ze środowiskiem, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym.

W celu ułatwiania porównywania raportów GPW zachęca do ujawniania informacji ESG zgodnie z powszechnie akceptowanymi standardami i ramami sprawozdawczości. Ponadto, regulatorzy coraz częściej wymagają od uczestników rynku finansowego, aby monitorowali ryzyko klimatyczne i w sposób systematyczny uwzględniali je w procesach decyzyjnych. To z kolei powoduje coraz większe zapotrzebowanie rynku na informacje o tym, w jaki sposób firmy ewaluują wpływ zmiany klimatu na ich model biznesowy i jak zarządzają związanym z tym ryzykiem. Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia instytucji finansowych inwestujących w tego rodzaju podmioty, co  może przełożyć się na popyt na instrumenty emitentah.

W związku  z planowaną przez Komisję Europejską nowelizacją dyrektywy 2014/95/UE, wkrótce wprowadzony zostanie jednolity, europejski standard raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, który obejmie tym obowiązkiem nie tylko duże spółki giełdowe, ale również średnie i mniejsze podmioty.  W związku z powyższym, mimo że sam Przewodnik GPW dotyczy jedynie spółek giełdowych, z publikacją zapoznać się powinny również i pozostałe podmioty działające na rynku, a to ze względy na fakt, że dokument ten niewątpliwie wyznacza pewne ogólne standardy odnoszące się do raportowania związanego z ESG.

https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf